කවි සිතුවිලි

News and Events

Achievements

දැනුම පොත

Lifestyle

Recent Posts  • ලෝකය දියුනු වෙලාද?

    ලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් වෙලාලු.තාක්ෂනය මුලු ලෝකයම ආක්‍රමනය කරලාලු.මේ අතරේ අපේ රටත් දියුනුවෙමින් පවතිනවලු.දහසකුත් ගොඩනැගිලි,පාරවල් මුලු..