කවි සිතුවිලි

News and Events

Achievements

දැනුම පොත

Lifestyle

Recent Posts

  • අර්ධාංගනිය…

    විසිරුණු සිතුවිලි පුරා කුරුටු ගෑ පදවැල්පුරා දින සති මාස පුරා ඇදි සිතුවමයි නුඹ සදා හිතට..  • ඉඩෝර බිය!

    වසන්තය නුඹ, පුරුදු කඳුලට නුහුරු කල නෙතු ඉඩෝරය විත්, ඉකිබිඳ හඬවාවී.. දෙකොපුළ මතින් රූරා හළා….