කවි සිතුවිලි

News and Events

Achievements

දැනුම පොත

Lifestyle

Recent Posts

  • මගේ මලේ

    උඩහ වෙලේ වෙල් ඉවුරේ එක පිම්මේ දිව්ව ම⁣ලේ පහල ඇලේ ඇල් පතුලට එක හුස්මට ගියපු..


  • අම්මා…

    අ යනු ආදර අකුරු කරවා ගයා නැලවිලි ගී කියාලා දරා දසමස් කුස හොවාලා රැක්ක මා..