සඳක් නැතිදා…


සඳක් නැතිදා
තරුවලට කවි ලියමි..
තරුත් නැතිදා
කඩුපුලට කවි ලියමි..
මලුත් නැතිදා
ඝනඳුරට කවි ලියමි..

ඒ උනත්..නුඹත් නැතිදා..

කවි හිතට තිත තියමි..
මතකයට හිත ලියමි..
තනිකමට පෙම් කරමි..
-RV-

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/09/%e0%b7%83%e0%b6%b3%e0%b6%9a%e0%b7%8a-%e0%b6%b1%e0%b7%90%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%af%e0%b7%8f/
Twitter20
Share20
1 vote