හිත පුරාම හීන ඇන්ද…

හිත පුරාම හීන ඇන්ද

මඟ සැරසූ ඔය ඇස් යට

නතර වෙලා ලගින් ඉදන්

ඉන්න හිතයි හරි හරියට

ලෙන්ගතු නුඹේ හිත් පොඩියට

මන බැඳුනේ නොසිතු ලෙසට

නුඹගේ ඔය කතාව ලඟ

අද මං ගොලු වෙලා නේද

හීන් සැරේ හෙමි හෙමීට

මගේ නමින් මගෙම වෙලා

හැඩ කරවා මුලු දිවියම

ආදරියේ යමුද අපිත්

ආදරයේ අනන්තයට

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b7%84%e0%b7%92%e0%b6%ad-%e0%b6%b4%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%8f%e0%b6%b8-%e0%b7%84%e0%b7%93%e0%b6%b1-%e0%b6%87%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af/
Twitter20
Share20
1 vote