හිත් කොනක අදරක්…

දවසක් උදයක
හමුවූවා මතකයි
හොරැහින් බලමින්
වරුවක් එකතැන
නුඹ හිදි බව මතකයි
නොකියම “යනවා” යැයි
යන්නට වූවා මතකයි
අදටත් හිත් කොනක අදරක්
තියෙනවා වගේ මතකයි

ඈත එහා කොනේ සිට
මෑත දුරක්වෙත ආවාට
ළගින් නොරැදි
දුරකින් හිද බැලුවාට
බැල්මට හිත ගිහින්
නුඹ දෙස හොරහින් බැලුවාට
තාමත් ආදරෙයි
වචනෙන් නොකිව්වට

අතරමංව යන හීන ගොන්න ලඟ
ටිකක් නතර වී ඉන්නට එනවාද
ඇවිත් නතර වුවෝතින් මා ලඟට
කියන්නම්

“ආදරෙයි……!”

පිලිතුරක් දෙනවාද….?

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b7%84%e0%b7%92%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%b1%e0%b6%9a-%e0%b6%85%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8a/
Twitter20
Share20
0 votes