මගේ මලේ

උඩහ වෙලේ වෙල් ඉවුරේ
එක පිම්මේ දිව්ව ම⁣ලේ
පහල ඇලේ ඇල් පතුලට
එක හුස්මට ගියපු මලේ
බන්ට් එක දිගේ කරට කරේ
ජවුසම් නැටුව මගේ මලේ
මෙදා දොහේ නුඹ නැතිදා
මුලු ගෙදරම පාලුයි මලේ

කලක ඉදං උදේ හවා
විඩින් විඩේ බණ වාරේ
යකඩ කටින් 
සිහි කරන්නේ
මගේ මලයා පුංචි දොහේ
කිව්ව කතා මතකෙට නැගෙන්නෙ

බණ වාරේදි
එකින් එකට ගලපාලා
බුදු ගුණ නුඹ සිහිකරන්නේ
කසාවතේ අගය දරා
මලේ නුඹත් වැ⁣ඩ කරන්නේ

මතු දිනක දි මගේ මලයා
නිවන් පුරයට වඩින්නෙ
ඒදොහේදි මගේ මලයො…!
අපිත් කැටුව පලයන්නේ…

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%b8%e0%b6%9c%e0%b7%9a-%e0%b6%b8%e0%b6%bd%e0%b7%9a/
Twitter20
Share20
1 vote