කෝඩුකාරයා..!!

කවි ලිව්වත්,
ගී ලිව්වත්,
කවි වල
තේරුම් කිව්වත්,
අකුරු හතර!
එක පෙළකට
ගළපගන්න බෑ..
වචන දෙකක්
නුඹ ඉදිරියේ,
කියාගන්න බෑ..
නුඹ නෙතු
ඇරයුම් පෑවත්,
හිරිමල් විය
බල කෙරුවත්,
මල්සර හීයට
බයවුණ,
කෝඩුකාරයා..!!
මම යි,
හැමදාමත් නුඹට
සිතැති,
කෝඩුකාරයා..!!

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%9a%e0%b7%9d%e0%b6%a9%e0%b7%94%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b6%ba%e0%b7%8f/
Twitter20
Share20
0 votes