කඳුල නුඹ…

නිමක් නොවන
නෙතු දාහය
අහවර කොට
හැමදාමත්,
නිතර නිතර
නුඹ ඉනුවා…
නෙතු පිය යට
වියැකෙනු දැක!

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%9a%e0%b6%b3%e0%b7%94%e0%b6%bd-%e0%b6%b1%e0%b7%94%e0%b6%b9/
Twitter20
Share20
1 vote