අරුමෝසම් ලෝකේත් හරි පුදුම තැනක්

මේ අරුමෝසම් ලෝකේත් හරි පුදුම තැනක්..

කොන්ක්රීට් පොලොවක යකඩ සපත්තුවලට පෑගි පෑගි මනුස්සකම හොයන්න තරම් මෝඩවෙන..
උස , මිටි , සුදු , කලු , සල්ලි ඇති , නැති නානාප්රකාර මිනිස්සු එක්ක එකට ගැටිලා එක හැල්මේ දුවන…
ජීවිතයට බලාපොරොත්තු හොයන , ඒව මත්තෙම නැහෙන , ඒවා නැතිවෙනකොට දුක්වෙන…
අපිත් හොයනවා හැල්මේ අපේම වු ජීවිත…
අන්න ඒ නිසාම මතක ඇතුව ,
මේ පාරෙන් එනකොට ගලක් වගේ හිතක් අරං හීන තියලා වරෙන්…

එතකොට පුලුවන් ජිවිතයත් දකින්න.. විදවන්නෙ නැතිව විදින්න…

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%85%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%9d%e0%b7%83%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b6%bd%e0%b7%9d%e0%b6%9a%e0%b7%9a%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b6%bb%e0%b7%92-%e0%b6%b4%e0%b7%94%e0%b6%af%e0%b7%94/
Twitter20
Share20
2 votes