අර්ධාංගනිය…

විසිරුණු සිතුවිලි පුරා
කුරුටු ගෑ පදවැල්පුරා
දින සති මාස පුරා
ඇදි සිතුවමයි නුඹ සදා

හිතට ආ සැනසුම නිසා
මන්දාරම් රැ අහස පුරා
මිමිණුවා ගී තණු ගොතා
අර්ධාංගනිය නුඹමයි මගෙ සදා

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%85%e0%b6%bb%e0%b7%8a%e0%b6%b0%e0%b7%8f%e0%b6%82%e0%b6%9c%e0%b6%b1%e0%b7%92%e0%b6%ba/
Twitter20
Share20
0 votes