අම්මා…

අ යනු ආදර අකුරු කරවා

ගයා නැලවිලි ගී කියාලා

දරා දසමස් කුස හොවාලා

රැක්ක මා සෙනේ හද පුදාලා

 

වඩා දිරි නිති මග සදාලා

දහම් සෙවනේ සෙනේ වඩවා

බැන්ද නෙක හද සුසුම් ගංගා

එකතු කල ඒ වදන අම්මා

 

යන්න පා පියවරත් ඔසවා

ඉන්න මනුදහමේ ගුණ වයාලා

දුන්න ඔවදන් හදේ රන්දා

වදිමි පා යුග ඔබ නමින්

ආදර සෙනේ අම්මා

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%85%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b8%e0%b7%8f-2/
Twitter20
Share20
2 votes