අනේ අනිච්චං…

පොලිටිකල් හොඳ විෂයකි
මතක නම් “මඟුලක්” නැති
නිදි බින්ඳ රැය අපමණ ඇති
පොලිටිකල් හොඳ විෂයකි

සිල් ගත්ත දහවල කලු කරන්
වැහි වලා අහසම බර කරන්
සිල් බින්ඳ රෑ කල් යල් බලන්
සඳ ඇවිත් තරු පිරිවරන්

මල් ඔහේ පරවී ගියා
පිං කැටේ බර වී ගියා
දනන් පිදුරංගල ගියා
සීගිරිය වැඳගනු නියා

තුන් දොහක් ගත වී ගියත්
මළ මිනිය නම් සුවඳයි තවත්
උලු බිඳී වැසි ගේ තෙමත්
රිලවුන්ට තව ඉනිමං තනත්

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/06/%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%b1%e0%b7%92%e0%b6%a0%e0%b7%8a%e0%b6%a0%e0%b6%82/
Twitter20
Share20
0 votes