ඉඩෝර බිය!

වසන්තය නුඹ,
පුරුදු කඳුලට
නුහුරු කල නෙතු
ඉඩෝරය විත්,
ඉකිබිඳ හඬවාවී..
දෙකොපුළ මතින්
රූරා හළා..
වස්සාන සිසිලස!

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/05/%e0%b6%89%e0%b6%a9%e0%b7%9d%e0%b6%bb-%e0%b6%b6%e0%b7%92%e0%b6%ba/
Twitter20
Share20
0 votes