වෛරක්කාරයා..!!

කිලුටක් වී..

නුඹේ නමට,

බැහැ රිදුමක්

එක්කරන්න

කඳුලක් වී..

නුඹ නෙතු අඟ,

වියැකෙන්නම්,

නුඹේ සිතින්

මතු සැමදා..

නුඹ මුව රැදි,

සිනහවකම

සෙවනැල්ලෙහි

සැඟවීලා..

සාපවෙන්න!

මා යි නුඹේ..

වෛරක්කාරයා..!!

මින් මතුවට,

මා යි නුඹට

ප්‍රේම කරන,

වෛරක්කාරයා..!!

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/03/%e0%b7%80%e0%b7%9b%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8a%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b6%ba%e0%b7%8f/
Twitter20
Share20
0 votes