මතක ද?

නුඹට මතක නැතුවත් ඇති!
දවසක් තිබුණා අපටත්
ගුරු පාරේ අත් පටලන්,
තැබූ ඒ පියවර සටහන්..
දැන්නම් නුඹ වාගේ ම නැහැ
බොල් හුළඟේ ගහගෙන ගොස්,
දූවිල්ලක් සේ ඈතට..
තාමත් එකසේ තිබුණත්,
දෙ වැටේ මල් කැකුලු සුවඳ..
නුඹට දැනෙන්නේ කොහොම ද?
ලෝකය කැරකෙන තාලෙට..
නුඹ තාමත් කැරකේ නම්,

~ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/03/%e0%b6%b8%e0%b6%ad%e0%b6%9a-%e0%b6%af/
Twitter20
Share20
2 votes