තරු’ අරුන්දතී නුඹ පමාව!

පොත් මිටියක් තුරුලු කරන්
ගුරු පාරේ ඈ යනකොට
අරුන්දතී, මා දිහාව
හැරිල බැලුවේ නෑ…

සරසවි බිම බිත්ති පුරා
ඇගේ නමින් ගී ලිව්වට
අරුන්දතී, මා එක්කලා
සිනාසුනේ නෑ…

වැඩ නිම වී ඈ එන දෙස
හැම දිනකම හිඳ බැලුවට
අරුන්දතී, මා සමගින්
කතා කළේ නෑ…

තරු’ ඇරුන්දතී නුඹ ආවත්,
කවුරුන් දෝ… සොරා ගොසින්
නෙතු සනසපු නටු මත්තෙහි
පෙති සැලුනේ නෑ…

ලාල්

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/03/%e0%b6%ad%e0%b6%bb%e0%b7%94-%e0%b6%85%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%af%e0%b6%ad%e0%b7%93-%e0%b6%b1%e0%b7%94%e0%b6%b9-%e0%b6%b4%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b7%80/
Twitter20
Share20
2 votes