තනි කල ආදරේට…

අදත් නුඹ නෑ හෙටත්
මතුත් වෙද යම් දෙයක්
සිතා තුන්තිස් පැයක්
ලියමි එක ලියමනක්

දිනක් පෙර එක දිනක්
සඳක් දුටුවා හදක්
නැවතිලා තත්පරක්
මං ගියා ගව් දුරක්

දිනක් යලි එක දිනක්
හමුවෙලා අපි දෙතුන් දොහක්
තනිකරන් නුඹ මමත්
ගොලු කලා එක දිනක්

පුරා නිල්වන් නුවන්
තෙමී කදුලැල් වලින්
හදේ පිරි ආදරෙන්
ගියා වෙන්වී දුරක්

යලිත් ආවොත් දිනක්
සිහිනෙකින් හෝ නුඹ මමත්
කැටුව ගොස් පෙර ලෙසින්
වෙමුද දොඩමලු ⁣ඉතිං

වදන් ගොලුකල නමුත්
දෑස හිනැහේ තවත්
දුටුවොතින් පෙර ලෙසින්
යන්නෙහිද නොදොඩා තවත්

ලියූ ලියමන හදින්
අහවරයි දැන් ඉතිං
දුටුවොතින් පෙර ලෙසින්
එන්න
හිදිමි මං මඟ බලං

සGa………

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/03/%e0%b6%ad%e0%b6%b1%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b6%bd-%e0%b6%86%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%9a%e0%b6%a7/
Twitter20
Share20
1 vote