සරසවිය


අවැසි වුව නවතින්න
නවතින්න සිත් නොදෙන
ලබන්නට පෙරුමන් පුරන
හීන උපාධිය

ඡීවිතය කියා දුන්
යහලුවන් යැයි සිතූ
අමුතු මිනිසුන් වෙසෙන
කොළොම්පුර

සිව් නෙත් මුණ ගැසූ
සිත් මලක් පීදූ
වසන්තය යැයි සිතූ
නොකියූ ආදරය

දුක සතුට එක් වුණූ
සති අගට පෙම් බැදි
බිත්ති හතරක් මැද
තනි වුන ජීවිතය

සෙවනි දිලීෂා

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/02/%e0%b7%83%e0%b6%bb%e0%b7%83%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%ba/
Twitter20
Share20
2 votes