ආදරිය මගේ වෙන්න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බෝරිච්චි අත් දාපු

සුදුපාට මල් ගවුම

හැඩ කලා තව යසට

ආදරියෙ නුඹ තවත්

දුර ඈත නුඹ බෝම

හිටියාට කොයි ලෙසට

හිත මාගේ නිරතුරුව

විමසන්නෙ ඔය දෑස

ආදරය පුරවන්න

මේ හිතට ලං වෙන්න

තව ඈත මට යන්න

ඔබ මගෙම වී ඉන්න

ආදරය හංගන්න

මට නැනේ තේරෙන්නෙ

පලමු පෙම විදගන්න

ඔබ මගේ ලග ඉන්න

උපමාව කොයි ලෙසට

කීවාට මම තවම

නුඹ මගේ ආදරය

දැ⁣ක්කේද කොයි ලෙසට

මේ හිතම සනසන්න

ආදරෙන් ලංවෙන්න

නිරතුරුව රැක ගන්න

ආදරිය මගෙ වෙන්න..

 

සGa..

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2019/02/%e0%b6%86%e0%b6%af%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%ba-%e0%b6%b8%e0%b6%9c%e0%b7%9a-%e0%b7%80%e0%b7%99%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%b1/
Twitter20
Share20
2 votes