තවත් මමෙක්…

 

අහස් දිය වැදී පොළොවට ගලා යන අයුරු දුටුවෙමි
පිරී ගිය දියෙන් වලවල් අහස් කුසේ රුව දුටුවෙමි
 තවත් පියවරක් ළං වී හොඳින් මුව හොවා බැලුවෙමි
අහස් කුසට පහලින් බිම තවත් මමෙක් එහි සිටියෙමි

අඳුරුයි ඒ රුව පැහැයෙන්
සුළඟට අත පය වෙවුලන්
රැළි නැග එයි ලය පෙදෙසින්
සිතුවිලි මත පෙන බිඳෙමින් …

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2018/06/%e0%b6%ad%e0%b7%80%e0%b6%ad%e0%b7%8a-%e0%b6%b8%e0%b6%b8%e0%b7%99%e0%b6%9a%e0%b7%8a/
Twitter20
Share20
1 vote