මොහොතක්

ගිමන් හරිමින් සුසුම් අද්දර
දෙනෙත් ඈතක අනන්තය වෙත
අතින් අත රඳවමින් පිරිමැද
සිතක් සැනසුන සිතක් ගොලු වුන…

පාට කළ මුහුනු ගීතයට වැනුනු
විදුලි එලි අඳුර ඉරා පැන නැගුනු
ප්‍රීති කෑමොර නාද කන වැකුනු
සිතක් සැනසුන සිතක් ගොලු වුන…

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2017/05/%e0%b6%b8%e0%b7%9c%e0%b7%84%e0%b7%9c%e0%b6%ad%e0%b6%9a%e0%b7%8a/
Twitter20
Share20
0 votes