හවසක..

නුඹත් මමත්..
තේරුම් ගත්..
දවසක හවසක..
හමුවෙමු තවත් එකම වතාවක්..
වෙන්වී යන්න අපි අපෙන්..
නොදොඩාම කිසිවක්..
හුවමාරු කරගෙන මතක..
අතීතයෙ බෙදාගත් ..
හමුවෙන්න මතු ආත්මයක..
බැඳීමක ප්‍රේමණිය..

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2017/03/%e0%b7%84%e0%b7%80%e0%b7%83%e0%b6%9a/
Twitter20
Share20
0 votes