නිදි වැරීම

13165860_646865645469990_5917944928788040200_n

දෙනෙත් හැර බලන විට
පසුපසින් පැමිණි උන්
පසුකර ගොසින්
සැමදා අත්වැල් බැඳ
එකා මෙන් පිය නගමු
යැයි කී උනුත් සමග..
ඇයි නෙත් වසා ගන්නට කියා
නිදා ගන්නට ඉඩ දුන්නෙ මට
නොනිදා සිටියෙ නම්
අපි තවමත්
එකට…

ඕෂනි වීරකෝන්
2014/15 කණ්ඩායම

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2016/05/%e0%b6%b1%e0%b7%92%e0%b6%af%e0%b7%92-%e0%b7%80%e0%b7%90%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b6%b8/
Twitter20
Share20
6 votes