‍‍ක‍වි‍ය

වෙ‍හෙ‍ස‍වෙ‍යි ‍සි‍ත – ‍පෑ ‍ග‍නන්‍
‍අ‍කු‍රු ‍සො‍ය‍මින්‍ – ‍ග‍ළප‍මින්‍

‍අ‍ලුත්‍ ‍ක‍වි‍යක්‍ – ‍‍ගො‍තා ‍ගන්‍‍න‍ට
‍ත‍නු‍ව ‍ගි‍ලි‍හෙ‍න – ‍ක‍වි ‍කො‍නින්‍

‍‍‍‍දැ‍නෙ‍යි ‍නො‍දැ‍නෙ‍යි – ‍‍පා‍වෙ‍ලා ‍ය‍යි
‍වි‍යළි‍ ‍හැඟු‍‍මන්‍ -‍ක‍වි ‍වෙ‍මින්‍

‍මළා‍නි‍ක ‍ත‍රු – ‍එළි‍‍ය ‍ප‍මණ‍කි
‍හි‍රු ‍මු‍වා‍වූ – ‍මා ‍ලො‍වින්‍ ‍

සිත්‍ ‍නො‍බෝ ‍ගැ‍බ – ‍අ‍මා‍ව‍ක ‍සඳ
‍ඔ‍බ‍ම ‍වි‍ය – ‍මා ‍සි‍හි‍නෙ‍කින්‍

‍අ‍ම‍ත‍ක‍ව ‍ගි‍ය – ‍ඈ‍ත ‍‍දින‍ය‍ක
‍ක‍වි ‍කි‍යු ‍මා – ‍ඔ‍බ ‍න‍මින්‍

‍අ‍ම‍ත‍ක‍ව ‍නැ‍ත – ‍ත‍නු‍ව ‍ත‍ව‍මත්‍
‍ව‍ච‍න ‍අ‍ම‍ත‍ක – ‍‍ඌ ‍න‍මුත්‍

‍ත‍නි‍ව ‍මු‍මු‍න‍මි – ‍පැ‍ර‍ණි‍ ‍ක‍වි ‍‍ප‍ද ‍
කු‍මක්‍ ‍‍ක‍ර‍මි‍ද – ‍දැන්‍ ‍ඉ‍තින්‍

අ‍ලුත්‍ ‍ක‍වි‍යක්‍ – ‍අ‍ලුත්‍ ‍ත‍නු‍වක්‍
‍ඔ‍බ‍ට ‍හි‍මි ‍වි‍ය – ‍දැන්‍ ‍ඉ‍තින්‍

‍අ‍ව‍ස‍ර‍යි ‍ම‍ට – ‍නික්‍‍ම ‍යන්‍‍න‍ට
‍ස‍ම‍ග ‍කව්‍ ‍ගී – ‍අ‍රුත්‍ ‍සුන්‍

– නර්තන ‍සත්‍‍ස‍ර

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2016/03/%e2%80%8d%e2%80%8d%e0%b6%9a%e2%80%8d%e0%b7%80%e0%b7%92%e2%80%8d%e0%b6%ba/
Twitter20
Share20
1 vote