පුතුනි මගේ

old-woman

සිනහව පිරි නුඹෙ වත දැකුමට
ආසයි මට පෙර මෙන්ම එදා
මතකයි මිමිනූ සුරතල් බස් නුඹ
පුතුනි නුඹයි මගේ මුළු ලොවම සදා
සිඟමන් යැදුමට නුඹගේ සෙනෙහස
දිගු කල මේ දෑතින්ම එදා
මතකයි මපුතුනි බොද වුණු නුඹ නෙත්
පිසලූ සැටි මා නුඹව වඩා
අභිමන් ජයකෙලි නුඹ ලබනා විට
දුවවිත් නුඹ වත වැලඳ සිඹින්නට
නුඹ අසලින් හිඳ නුඹ සනසන්නට
අවසර නැති මව් පුතුනි මෙමා
නුඹගේ දරුවන් ඉපදුනු  ඒ දිනයේ
දැනුනිද පුතුනි දරු සෙනෙහෙ එදා
කම් නෑ පුතුනි නුඹ මගේම පුතු වේවා
උපදින හැම මතු භවය පුරා
නුඹගේ කටහඩ නෑසෙන මේ බිම
වැඩිහිටි නිවසේ මම සිටිමි බලා
මපුතුනි ඇවිදින් යන්නට එනවද
යන්නට පෙර මා මෙලොව දමා

– දුල්‍යා මුරගේ

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2016/03/%e0%b6%b4%e0%b7%94%e0%b6%ad%e0%b7%94%e0%b6%b1%e0%b7%92-%e0%b6%b8%e0%b6%9c%e0%b7%9a-2/
Twitter20
Share20
2 votes