පුංචි කාලේ අපි

හීන එකතු කර
පොදි බැඳන් හිත පුරා

එක එක තාලේ
පෙරුම් පිරුව
හිත හතර අතේ
දුවපු ඇවිදපු
ආදරණීය හුරතල්
පුංචි කාලයක්
තිබුනා මටත් …

හවසට නිවාඩුවට
වෙලේ දොලේ ඇලේ
ඇවිදපු දුවපැනපු
හති වැටෙනකන්
ගෙදර නාපු
අහස කතා කරන හැටි
ඉපනැල්ලේ ඉඳන්
අහන් හිටපු
පුංචි කාලයක්

තිබුනා මටත් …

අද මේ වගේ
හිර වෙලා
ජීවිතය ඒකාකාරී
වුනත් මම
තවමත් එදා වගේම
ආදරෙයි පණ වගේ
හීන ගොඩක්
ගෙනල්ලා දුන්නු
ඒ පුංචි කාලෙට
සිය දහස් වාරයක් …

download (1)

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
https://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2015/10/%e0%b6%b4%e0%b7%94%e0%b6%82%e0%b6%a0%e0%b7%92-%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%bd%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%b4%e0%b7%92/
Twitter20
Share20
0 votes