වසන්තයක්ම වේවිද ඇයට එම දිවිය…

 

අනාගතයක් නොදැන සිටිනා

පුංචි දිය බිදකි ඇය…

හමු වුවොත් ඇයට පිහිටක් සේ මහසයුර…

විදියි ඇය ජීවිතය මහසයුර සමග…

 

පෙන නගින රල අතර පුංචි දිය බිදකි ඇය

දිනක වැහි බිදක් ව මහපොළවට වැටි 

ගංගාවක් දිගේ ගලාගෙන ගොස් 

මහ සයුර ළග නතර වූ…

 

වසන්තය යැයි සිතාගෙන ඇය

මහසයුර මැද නතර වූවද

වසන්තයක්ම වේවිද ඇයට එම දිවිය…

මහසයුරට හැකිනම්

වසන්තය ලබාදෙන්නට ඇය හට

සයුර ඔබ වේ ඇගේ මුළු විශ්වයම..

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
http://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2017/10/%e0%b7%80%e0%b7%83%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%ad%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a%e0%b6%b8-%e0%b7%80%e0%b7%9a%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%af-%e0%b6%87%e0%b6%ba%e0%b6%a7-%e0%b6%91%e0%b6%b8-%e0%b6%af%e0%b7%92/
Twitter20
Share20
0 votes