මැදියමේ සඳ කැනින්

බින්දු බින්දු වැහිපොද
තෙමද්දී රළු පොලොව
සිසිල ගුලිවුනු හිතද
නොනැවතී මොහොතකට
සිසිල දෝතින් අරන්
හිනැහේවි තුටු සිතින් ..
සුවඳ දෙන මිහිකතට
පබඳෙනා ගීතයට
පිල් ගසන මොනරුන්ද
තාල රැඟුමන් තබයි ..
මැදියමේ සඳ කැනින්
සොඳුරු ඉවුරක
වැතිර සැනහෙමි
සතපමින් හද මතක පොත
සිතුම් පටකදී මෙන්
තවරවයි දෑස මත ..
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Google+20
http://ucsc.cmb.ac.lk/students/blog/2017/03/%e0%b6%b8%e0%b7%90%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%ba%e0%b6%b8%e0%b7%9a-%e0%b7%83%e0%b6%b3-%e0%b6%9a%e0%b7%90%e0%b6%b1%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%8a/
Twitter20
Share20
0 votes