සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථ යනුවෙන් මෙහි හැඳින්වෙන්නේ වසර අනුවකට වඩා පැරණි පොත්පත් ය. කතුහිමිකම් නීතිය අනුව එයින් පසු ලියැවුණු කෘති මෙහි පළ කිරීමට නම් කතුවරයාගේ අවසරය තිබිය යුතු ය. මේ ග්‍රන්ථ මාලාවට අනුරාධපුර යුගයේ සිට නුවර-මාතර යුගය තෙක් බිහි වූ කෘති ඇතුළත් වේ. මේ කෘති සොයා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාව, අධික මිල, නව මුද්‍රණ පළ නොවීම ආදී හේතු නිසා ඒවා ක්‍රමයෙන් පරිශීලනයෙන් බැහැර වී තිබේ. එහෙයින් මෙතෙක් කල් මුද්‍රිත පිටපත්වලට පමණක් සීමා වූ එම කෘති මෙසේ අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු.

Font Encoding converters for Sinhala & Tamil
Real-time font encoding converting tool that runs in your web browser. It facilitates the encoding conversion from propriatory fonts to Unicode and vice versa.

OPAC – Online Public Access Catalog
Pusthaka is OPAC software developed by UCSC to provide online service allowing users of UCSC library to find out available printed materials in the library.
UCSC Digital Library (UCSC-DL) is an online e-Repository which mainly contains published materials of UCSC students and staff, namely undergraduate, masters and research level dissertations, thesis and published research papers. In addition, UCSC-DL contains electronic materials shared among internal staff. Only authorized personnel will be allowed to access library materials but selected materials as listed here, could be accessed without login into the system. This repository is updated regularly, and new works are added to collections on a continuous basis.